FreeCloth: Free-form Generation Enhances Challenging Clothed Human Modeling

Arxiv 2024
Hang Ye 1,   Xiaoxuan Ma 1,   Hai Ci 1,   Wentao Zhu 1,   Yizhou Wang 1

1 Peking University

Qualitative Results

Home Page